Klientu datu apstrādes principi

Klientu datu apstrādes principi

(spēkā no 2018.gada 25. maija)

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1 Šie Klientu datu apstrādes principi nosaka noteikumus un kārtību, pamatojoties uz kuriem Mēs apstrādājam klientu datus, tai skaitā Klientu datus, kas saņemti līdz šo Klientu datu apstrādes principu stāšanās spēkā.

1.2 Klientu datu apstrādes principi ir piemērojami, ja Jūs uzsākat Klienta attiecības ar Mums, izmantojat Mūsu piedāvātos Pakalpojumus, iesniedzat Mums pieprasījumu vai apmeklējat Mūsu Tīmekļa vietni.

1.3 Mums ir tiesības jebkurā laikā vienpersoniski grozīt šos Klientu datu apstrādes principus, pamatojoties uz piemērojamo likumdošanu. Mēs informēsim Jūs par šo Klientu datu apstrādes principu grozījumiem ar tīmekļa vietnas www.inbank.lv un/vai ar Mūsu saziņas līdzekļu kontaktinformācijas palīdzību vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms šo grozījumu spēkā stāšanās, izņemot gadījumu, ja Mēs grozām tikai tos Klientu datu apstrādes principus, kas saistīti ar grozījumiem likumdošanā.

1.4 Šos Klientu datu apstrādes principus regulē likumdošana.

2. DEFINĪCIJAS
Klientu dati ir jebkura informācija par Klientu un citu personu, kas ir sazinājusies ar Mums vai Mums ir zināma (tai skaitā Klienta un Klienta pārstāvja personas dati, kontaktinformācija, dati par darījumiem u.c.), kas apkopota arī no publiski pieejamām datu bāzēm un publiskiem kanāliem, kā arī informācija, kas ir likumīgi iegūta no trešām personām.
(Klientu datu) Apstrāde ir jebkura darbība, kas izpildīta ar Klientu datiem, tai skaitā Klientu datu apkopošana, reģistrācija, organizācija, glabāšana, pārveidošana, publicēšana, piekļuves piešķiršana, pieprasījumu un paziņojumu izdarīšana, izmantošana, pārsūtīšana, savstarpējā izmantošana iekšienē, dzēšana u.c.
Klientu datu apstrādes principi ir Mūsu noteiktie principi, kā Mēs apstrādājam Klientu personas datus.
Klientu datu apstrādes principi ir juridiskas attiecības starp Jums un Mums, kas rodas saistībā ar to, ka Jūs esat Mūsu Klients.
Trešā persona ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Mūsu darbinieks, kas Apstrādā Klientu datus (Pilnvarotais apstrādātājs).
Mēs vai Mūsu ir SIA „Inbank Latvia”.
Mūsu filiāle ir vieta, kur Mēs apkalpojam Klientus un personas, kuras ir uzrunājušas Mūs. Mūsu adrese ir publicēta tīmekļa vietnē www.inbank.lv.
Mūsu saziņas līdzekļu kontaktinformācija ir jebkura Mūsu saziņas līdzekļu kontaktinformācija (t.i. adrese, e-pasts, tālrunis). Sīkāka informācija par mūsu spēkā esošo Saziņas līdzekļu kontaktinformāciju ir pieejama tīmekļa vietnē www.inbank.lv.
Puse/ Puses nozīmē Mēs vai Jūs, kopā vai atsevišķi.
Pieprasījums ir Jūsu pieprasījums Mums par Pakalpojumu līguma noslēgšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai atcelšanu u.c. jautājumi jebkādā formātā un noformējumā
Pakalpojums/ Pakalpojumi ir visi Mūsu sniegtie pakalpojumi.
Jūs, Jūsu vai Klients ir jebkura fiziska persona, kas izmanto vai ir izmantojusi Mūsu Pakalpojumus vai ir iesniegusi Mums Pieprasījumu, vai apmeklē Tīmekļa vietni vai Mūsu Filiāli.
Tīmekļe vietne ir Mūsu tīmekļa vietne: www.inbank.lv, tās apakšdomēnos, pakārtotajās lapās esošās tīmekļa vietnes, tīmekļa vietnes, kas atrodas citos Mūsu domēnos un Mūsu operētājsistēmu sastādītie pieteikumi.
Atļautais apstrādātājs ir jebkura persona, kas apstrādā Klientu datus Mūsu vārdā.
3. KLIENTU DATU APSTRĀDES VISPĀRĒJIE PRINCIPI

3.1 Mēs apstrādājam Klientu datus saskaņā ar likumdošanā, tai skaitā vispārējos noteikumos par fizisko personu datu aizsardzību, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likumā, Klientu datu apstrādes principos un ar Jums noslēgtajā līgumā noteiktajiem nosacījumiem un minēto kārtību.

3.2 Mēs apkopojam Klientu datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu Klientu datu apstrādes principos norādītos mērķus (5. punkts).

3.3 Mēs saglabājam Klientu datu konfidencialitāti un apstrādājam Klientu datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu Klientu datu apstrādes principos norādītos mērķus (5. punkts).

3.4 Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskos, fiziskos un informāciju tehnoloģiju drošības līdzekļus, lai garantētu Klientu datu aizsardzību no patvaļīgas vai nesankcionētas to apstrādes, izpaušanas vai nozaudēšanas. Mēs prasām arī pielietot saprātīgus konfidencialitātes un drošības līdzekļus no personām, kuriem mēs paziņojam Klientu datus saskaņā ar Klientu datu apstrādes principiem.

3.5 Mūsu darbiniekiem ir tiesības apstrādāt Personas datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams viņu pienākumu izpildei. Mūsu darbinieki saglabā Klientu datu konfidencialitāti, kas izriet no juridiskajām prasībām un saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar viņiem.

4. APSTRĀDĀJAMIE KLIENTU DATI

4.1 Mēs apstrādājam visus Klientu datus, ko esam saņēmuši par Jums.

4.2 Galvenās apstrādājamās Klientu datu kategorijas ir šādas:

4.2.1 personas dati, tai skaitā vārds, personas kods, pilsonība, dati par personu apliecinošu dokumentu, dzīvesvieta nodokļu nomaksas nolūkā, darba vieta, apgādībā esošas personas, tiesību pārņēmēji, dzimums;

4.2.2 kontaktinformācija, tai skaitā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

4.2.3 finanšu dati, tai skaitā ieņēmumi, aktīvi, saistības, iepriekšējā maksājumu disciplīna, parādi, tai skaitā dati, kas saņemti no nokavēto maksājumu reģistriem, dati par bankas kontu un darījumiem bankas kontā, dati par pensiju reģistru;

4.2.4 dati par aktīvu izcelsmi, tai skaitā dati par patiesā labuma guvējiem, dati par Klienta darījuma partneriem un komercdarbībām;

4.2.5 dati par darījumiem un līgumiem, tai skaitā dati par noslēgtajiem, grozītajiem vai izbeigtajiem līgumiem, iesniegtajiem Pieprasījumiem, dati par ar Klientu noslēgto līgumu izpildi, dati par līguma pārkāpumiem, darījumiem Klienta kontā, paziņojumiem, saņemtajiem un samaksātajiem procentiem un pakalpojuma komisijas maksām, pieprasījumiem un sūdzībām;

4.2.6 dati par uzvedību un apmierinātību, tai skaitā dati par Klienta ieradumiem un priekšrocībām, iesniegtajiem pieprasījumiem un sūdzībām, darbībām, izmantojot pakalpojumus, izmantotajiem pakalpojumiem, personīgajām ierīcēm, atbildēm uz anketām;

4.2.7 dati par dalību patērētāju loterijās un akcijās, tai skaitā dati par patērētāju loterijās laimētajām balvām un dalību akcijās;

4.2.8 dati par uzticamību, tai skaitā dati par maksājumu uzvedību, Mums vai Mūsu grupai piederošajiem uzņēmumiem vai kādai Trešajai personai radītajiem zaudējumiem, saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu vai organizēto noziedzību;

4.2.9 dati par Klienta segmentu, tai skaitā vecuma grupu;

4.2.10 dati par Klienta saziņas līdzekļiem, tai skaitā dati saistībā ar Mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu un saziņu caur citiem Mūsu Klienta izmantotajiem kanāliem, vizuālajiem un/vai audio ierakstiem, kas tiek apkopoti, kad Klients apmeklē Mūsu Filiāles un citas vietas, kur Mēs piedāvājam pakalpojumus, un ja Klients sazinās ar Mums pa tālruni vai citiem datiem, kas tiek apkopoti ar e-pasta, ziņojumu un citu saziņas līdzekļu, piemēram, sociālo mediju, palīdzību;

4.2.11 dati, kas saņemti, pildot likumā noteiktos pienākumus, tai skaitā dati, kas izriet no izmeklēšanas iestāžu, notāru, nodokļu administrācijas, tiesu izpildītāju un tiesu pieprasījumiem, kā arī tiesu izpildītāju prasībām.

5. KLIENTU DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN PAMATOJUMI

5.1 Mums ir tiesības apstrādāt visus Klientu datus, lai izveidotu attiecības ar Kientu, sastādītu, mainītu un izbeigtu noslēgto Pakalpojumu līgumu, pildītu likumā noteiktās rūpīgās pārbaudes prasības, uzlabotu pakalpojuma kvalitāti, izteiktu piedāvājumus, analizētu Pakalpojumu lietojamību un izstrādātu jaunus Pakalpojumus.

5.2 Turklāt, Mēs apstrādājam Klientu datus, lai:

5.2.1 pieņemtu lēmumu, vai un uz kādiem noteikumiem noslēgtu Pakalpojuma līgumu un uz kādiem nosacījumiem sniegt Pakalpojumu. Pamats: līguma izpilde vai pirmslīguma pasākumu piemērošana, vai juridiska pienākuma izpilde;

5.2.2 izvērtētu Klienta kredītspēju un uzticamību (piemēram, lai piemērotu atbildīgas aizdošanas principu, datu apmaiņu saistībā ar iepriekšējo maksājumu uzvedību ar citām kredītiestādēm, lai pieņemtu lēmumu par aizdevuma piešķiršanu) un veiktu riska izvērtējumus, kā arī saistībā ar Mūsu kapitāla prasībām. Pamats: līguma izpilde vai pirmslīguma pasākumu piemērošana, vai juridiska pienākuma izpilde, vai Mūsu tiesības uz riska pārvaldību;

5.2.3 noteiktu Klienta un/vai Klienta pārstāvja identitāti Klienta attiecību izveidošanas laikā un/vai gaitā, ievērot “zini savu klientu” principu, tai skaitā identificētu Klienta patieso(s) labuma guvēju(s), un to, vai Klients vai tā patiesais labuma guvējs(i) ir politiski ietekmīga(s) persona(s), un vai Klients vai tā patiesais labuma guvējs(i) ir pakļauti finanšu sankcijām. Pamats: līguma izpilde vai pirmslīguma pasākumu piemērošana, vai juridiska pienākuma izpilde, vai Mūsu tiesības uz riska pārvaldību;

5.2.4 pildītu ar Klientu noslēgto līgumu vai nodrošinātu attiecīgā līguma izpildi un apzinātu, nodotu un aizsargātu Savas tiesības; Pamats: līguma izpilde vai pirmslīguma pasākumu piemērošana, vai juridiska pienākuma izpilde, vai Mūsu tiesības uz juridisku prasību izpildi;

5.2.5 veiktu darbības un slēgtu darījumus, kas izriet no līguma, kas noslēgts ar Klientu. Pamats: līguma izpilde.

5.2.6 novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu un līdz ar to pildītu gan starptautisko, gan nacionālo tiesību aktu prasības un no Latvijas Republikas noslēgtajiem un ratificētajiem starptautiskajiem līgumiem izrietošās prasības. Pamats: līguma izpilde vai pirmslīguma pasākumu piemērošana, vai juridiska pienākuma izpilde;

5.2.7 samazinātu vai novērstu riskus un zaudējumus, kas radīti gan Klientam, gan Mums, un aizsargātu Klienta un Mūsu intereses, pārbaudītu Mūsu pakalpojumu kvalitāti, apliecinātu komercdarījumus un citu ar komercdarījumiem saistīto saziņu. Pamats: līguma izpilde vai pirmslīguma pasākumu piemērošana, vai juridisku pienākumu izpilde, Mūsu tiesības uz nelikumīgu Mūsu pakalpojumu un produktu izmantošanas un ļaunprātīgas izmantošanas vai traucējumu to funkcionēšanā novēršanu, ierobežošanu un izmeklēšanu, pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu;

5.2.8 piešķirtu piekļuvi un nodrošinātu iespēju izmantot Mūsu Tīmekļa vietni. Pamats: līguma izpilde vai pirmslīguma pasākumu piemērošana, vai Mūsu tiesības novērst nesankcionētu piekļuvi Mūsu Tīmekļa vietnei;

5.2.9 izstrādātu Mūsu sistēmas. Pamats: Mūsu tiesības nodrošināt sistēmu funkcionēšanu un uzlabošanu;

5.2.10 veiktu klientu grupu, produktu un pakalpojumu u.c. tirgus daļu statistiskās aptaujas un analīzes, sagatavotu atskaites un pārvaldītu riskus. Pamats: Mūsu tiesības uzlabot Mūsu pakalpojumus, uzlabojot Klientam pakalpojuma sniedzēja pieredzi, izstrādājot jaunus Pakalpojumus, vai Mūsu tiesības uz riska pārvaldību vai juridiska pienākuma izpildi;

5.2.11 izstrādātu esošos un jaunus Pakalpojumus. Pamats: Mūsu tiesības uzlabot Mūsu pakalpojumus, uzlabojot Pakalpojuma lietotāja pieredzi un izstrādājot jaunus Pakalpojumus;

5.2.12 pārbaudītu un, ja nepieciešams, grozītu vai mainītu Klientu datus, administrētu attiecības ar Klientiem, uzturētu aktuālus un patiesus datus, pārbaudot un grozot datus ar ārējo un iekšējo avotu palīdzību un lūgtu Klientam mainīt Klientu datus. Pamats: līguma izpilde vai pirmslīguma pasākumu piemērošana, vai juridiska pienākuma izpilde;

5.2.13 nosūtītu reklāmas un piedāvājumus, tai skaitā personalizētus piedāvājumus saistībā ar Mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī Mūsu sadarbības partnera, kas Klientam ir Trešā persona, piedāvātos produktus un pakalpojumus. Pamats: Klienta piekrišana vai Mūsu tiesības piedāvāt papildu pakalpojumus;

5.2.14 organizētu klientu loterijas vai akcijas. Pamats: Klienta piekrišana vai Mūsu tiesības piedāvāt papildu pakalpojumus;

5.2.15 labāk izprastu Klienta vēlmes (piemēram, ar Tīmekļa vietnes apmeklējumu, klientu aptauju u.c. analīzi). Pamats: Mūsu tiesības uzlabot Mūsu pakalpojumus, uzlabojot Klientam pakalpojuma lietotāja pieredzi, izstrādājot jaunus produktus un pakalpojumus, vai Klienta piekrišana.

6. KLIENTU DATU IZPAUŠANA UN PAZIŅOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

6.1 Mums ir tiesības izpaust un/vai paziņot Klientu datus:

6.1.1 citiem Mūsu konsolidētās grupas uzņēmumiem, lai

6.1.1.1 izpildītu riska pārvaldībai un mazināšanai nepieciešamās prasības;

6.1.1.2 organizētu klientu grupu, produktu un pakalpojumu tirgus daļu, kā arī citu finanšu rādītāju statistiskās aptaujas un analīzes;

6.1.1.3 ievērotu piemērojamos piesardzības rādītājus, tai skaitā kapitāla un likviditātes prasības;

6.1.1.4 noslēgtu un pildītu līgumus un būtu par starpnieku Jums saistībā ar informāciju par to, kādi līgumi ir spēkā ar personām, kas pieder pie Mūsu konsolidētās grupas;

6.1.1.5 ievērotu atbildīgas aizdošanas principu;

6.1.1.6 izstrādātu un ieviestu Mūsu grupas mēroga informācijas sistēmas;

6.1.1.7 piemērotu rūpīgas izpētes pasākumus, ko paredz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu  legalizācijas un terorisma finansēšanas likums. Pamats: līguma izpilde vai pirmslīguma pasākumu piemērošana, vai juridiska pienākuma izpilde, vai Mūsu tiesības uz efektīvu grupas mēroga riska pārvaldību, vai Mūsu tiesības uz grupas mēroga sistēmu darbību.

6.1.2 jebkurām Pakalpojumu sniegšanas un ar Klientu noslēgtā līguma izpildē iesaistītajām personām un organizācijām (piemēram, bet ne tikai, maksājumu starpniekiem, kredītiestādēm, tulkošanas, saziņas, IT, pasta un zvanu centra pakalpojumu sniedzējiem);

6.1.3 jebkurām personām, kuras uztur kavēto maksājumu reģistru, ar kurām Mēs sazināmies un no kurām Mēs pieprasām informāciju, pamatojoties uz likumdošanu vai līgumu, lai piemērotu atbildīgas aizdošanas principu, kā arī lai ļautu Trešajām personām izvērtēt Klienta maksājumu uzvedību un kredītspēju. Informācija par Klienta maksājuma kavējumu tiek izpausta kavēto maksājuma reģistram un reģistram paziņotos Klienta datus var apstrādāt jebkuras personas, kuras ir šāda reģistra dalībnieki vai kuriem, pamatojoties uz citiem iemesliem, ir piekļuve reģistram;

6.1.4 jebkurām personām, kas uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotāju reģistrus, komercreģistrus, kredītreģistrus, satiksmes reģistrus), kuriem Mēs paziņojam un no kuriem Mēs pieprasām Klientu datus, lai pārbaudītu un pārliecinātos par Klientu datu precizitāti un godīgumu vai piemērotu pirmslīguma pasākumus, vai pildītu ar Klientu noslēgto līgumu;

6.1.5 citām kredītiestādēm un finanšu iestādēm, kreditoriem un finanšu pakalpojumu starpniekiem, pamatojoties uz viņu pašu pieprasījumiem, kā arī pieprasām šīm iestādēm Klientu datus, lai nodrošinātu Klientam Klienta pieprasītos pakalpojumus vai izvērtētu Klienta vai jebkuras ar Klientu saistītas personas uzticamību un risku;

6.1.6 Mūsu konsultantiem un jebkuru citu pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, revidentiem, juristiem, finanšu konsultantiem, klientu aptauju organizētājiem, e-pasta vai ziņojumu pakalpojumu sniedzējiem, kurjeriem, IT pakalpojumu sniedzējiem, arhīva pakalpojuma sniedzējiem), ja viņi pieprasa Klienta datus lai sniegtu Mums kvalitatīvus pakalpojumus;

6.1.7 jebkuram pakalpojuma sniedzējam, kuram mēs esam daļēji vai pilnībā nodevuši kādu Mūsu darbību kā ārpakalpojumu un ar nosacījumu, ka šīs personas ievēro Mūsu noteiktās organizatoriskās, fiziskās un informāciju tehnoloģiju prasības attiecībā uz Klientu datu konfidencialitātes uzturēšanu un to aizsardzību;

6.1.8 Atļautajiem apstrādātājiem;

6.1.9 kredītiestādēm, kreditoriem, piedziņas pakalpojumu sniedzējiem un citām trešajām personām, ar kurām Mēs vedam pārrunas par ar Klientu noslēgtā līguma nodošanu vai no līguma izrietošo prasību cedēšanu;

6.1.10 jaunajam kreditoram pēc prasījuma tiesību cedēšanas;

6.1.11 citām personām, kas garantē Klienta pienākumu izpildi pret Mums;

6.1.12 jebkurām Trešajām personām, ja Klients ir pārkāpis līgumu (piemēram, parādu piedziņas pakalpojuma sniedzējiem, tiesām un pilnvarotajām personām bankrota procedūras laikā vai maksātnespējas administratoriem).

6.2 Mums ir pienākums izpaust un paziņot Klientu datus no likumdošanas izrietošo prasību izpildei (piemēram, datu paziņošana tiesību aizsardzības iestādēm, notāram, pilnvarotajai personai bankrota procedūras laikā, Nodokļu un muitas pārvaldei, Finanšu izmeklēšanas iestādei, Finanšu uzraudzības iestādei).

6.3 Mēs izpaužam Klientu datus Trešajām personām tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu Klientu datu apstrādes principos noteiktos mērķus (5. punkts).

6.4 Pildot ar Klientu noslēgto līgumu, Mēs varam izmantot Trešās personas (piemēram, kurjera pakalpojumu sniedzējus) un padarīt tiem pieejamus Klientu datus. Šīs personas apstrādās Klientu datus saskaņā ar saviem noteikumiem un uz savu atbildību. Pildot ar Klientu noslēgto līgumu, Mēs varam izmantot arī Trešās puses, kas atrodas ārpus Latvijas un apstrādās Klientu datus saskaņā ar tās atrašanās vietas valsts likumiem.

7. KLIENTU DATU APSTRĀDE MĀRKETINGA VAJADZĪBĀM

7.1 Mēs apstrādājam Klientu datus arī mārketinga mērķiem. Ja šāda apstrāde balstās uz Jūsu piekrišanu, tad Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Lai atsauktu savu piekrišanu, lūdzu, iesniedziet attiecīgo paziņojumu Mūsu saziņas kontaktinformācijā norādītajās adresēs. Norādījumi piekrišanas atsaukšanai ir norādīti arī pie katras šādas saziņas mārketinga nolūkā.

7.2 Vispārējā un ievadinformācija par Mūsu Pakalpojumiem, paziņojumi par izmaiņām noteikumos vai cenu lapā, kā arī informācija par ar Jums noslēgtā līguma izpildi (piemēram, informācija par radušos parādu, paziņojums par līguma termiņa beigām u.c.) netiek uzskatīta par informāciju mārketinga nolūkam. Kopumā Klientam nav tiesības noraidīt šādas informācijas saņemšanu.

8. KLIENTU DATU REĢISTRĀCIJA

8.1 Mums ir tiesības reģistrēt visus Jūsu ar saziņas līdzekļu palīdzību (piemēram, tālrunis, e-pasts), Mums dotos Pieprasījumu, kā arī citas Jūsu veiktās darbības. Mums ir tiesības izmantot ierakstus, lai pierādītu un/vai atveidotu Pasūtījumus vai citas darbības, kā arī citiem Klientu datu apstrādes principos norādītajiem nolūkiem (5.punkts).

8.2 Lai pasargātu Mūsu un Mūsu Klienta īpašumu, kā arī lai nodrošinātu Mūsu darbinieku un Mūsu Klientu fizisko drošību, Mēs ar novērošanas iekārtu palīdzību varam uzraudzīt Mūsu lietošanā esošās telpas un to apkārtni (tai skaitā personas) un varam ierakstīt novērošanas rezultātus. Mēs varam izmantot novērošanas iekārtu ierakstus, lai aizsargātu savas tiesības un pildītu savus pienākumus, kā arī lai pierādītu jebkuras Klienta veiktās darbības un/vai nelikumīgas darbības, un/vai Mums radītos zaudējumus. Mums ir pienākums izplatīt ierakstus, galvenokārt, saskaņā ar krimināllietām saistītajā likumdošanā noteikto kārtību un tajā noteiktajā apmērā pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, tiesai un citām kompetentajām iestādēm. Ierakstus var apskatīt Mūsu Filiālē iepriekš ar Mums saskaņotā laikā.

9. DATU GLABĀŠANA

9.1 Mēs apstrādājam Klientu datus cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu Klientu datu apstrādes principos noteiktos mērķus (5.punkts) vai pildītu no likumdošanas izrietošos pienākumus. Klientu datu glabāšanas periods ir atkarīgs no ar Klientu noslēgtā līguma, Mūsu tiesībām vai piemērojamo likumu.

10. KLIENTU DATU PĀRVEIDOŠANA UN TO APSTRĀDES IZBEIGŠANA

10.1 Jums ir pienākums nekavējoties Mums paziņot par jebkurām izmaiņām un neprecizitātēm Mums iesniegtajos Klientu datos. Pēc Mūsu pieprasījuma Jums ir pienākums iesniegt Mums dokumentu, kas pierāda Klientu datu izmaiņas (piemēram, dokuments par vārda maiņu).

10.2 Mēs regulāri pārbaudām (piemēram, tikšanās laikā ar klientu), vai Mūsu rīcībā esošie dati par Klientu ir pilnīgi un pareizi.

11. KLIENTA TIESĪBAS

11.1 Klientam ir šādas tiesības:

11.1.1 lūgt izlabot nepareizus vai nepilnīgus Klientu datus;

11.1.2 saņemt informāciju par to, vai Mēs apstrādājam Jūsu Klientu datus un, ja Mēs tos apstrādājam, pārbaudīt Klientu datus un saņemt to kopiju;

11.1.3 iesniegt iebildumus pret Klientu datu apstrādi, ja Klientu datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz leģitīmu interesi, tai skaitā profila analīzi tiešā mārketinga nolūkiem (piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās);

11.1.4 lūgt dzēst Klientu datus, piemēram, ja Klientu dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu un ja esat atsaucis savu piekrišanu. Iepriekš minētā tiesība nav piemērojama, ja Klientu dati, kurus tiek lūgts dzēst, tiek apstrādāti, balstoties arī uz citiem likumīgiem pamatiem;

11.1.5 atsaukt savu piekrišanu Klientu datu apstrādei, ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz piekrišanu. Šādā gadījumā piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, kas ir notikusi līdz brīdim, kad atļauja tika atsaukta;

11.1.6 ierobežot Klientu datu apstrādi, piemēram, laikā, kad mēs izvērtējam, vai Jums ir tiesības dzēst savus datus;

11.1.7 saņemt Klientu datus, ko pats esat Mums iesniedzis un kas tika apstrādāti automātiski, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai pildot līgumu, vispārīgi izmantotā elektroniskā formātā. Ja tas tehniski ir iespējams, nosūtīt datus citam pakalpojumu sniedzējam;

11.1.8 lūgt, lai attiecībā uz Jums netiek pieņemts neviens lēmums, pamatojoties tikai un vienīgi uz automatizēto lēmumu pieņemšanas procesu, tai skaitā profila analīzi, ja tas rada juridiskas sekas attiecībā uz Jums vai ja tas rada Jums būtisku ietekmi. Iepriekš minētā tiesība nav piemērojama, ja lēmumu pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu Līgumu ar Jums vai pildītu šo līgumu, ja lēmumu pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo likumu vai ja Jūs esat devis savu nepārprotamu piekrišanu;

11.1.9 iesniegt sūdzības par Klientu datu izmantošanu Latvijas Datu valsts inspekcijai (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija, tālrunis: +371 67 22 31 31, e-pasts info@dvi.gov.lv) gadījumā, ja konstatējat, ka Jūsu Klientu datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības un intereses, pamatojoties uz piemērojamo likumu.

11.2 Klientam, kurš ir privāta persona, ir tiesības sazināties ar Mums, izmantojot Mūsu saziņas līdzekļu kontaktinformāciju, saistībā ar iepriekš minēto tiesību īstenošanu vai sūdzību iesniegšanu.

11.3 Izmantojot Mūsu saziņas līdzekļu kontaktinformāciju, ir iespējams sazināties ar datu aizsardzības speciālistu.