Privātuma politika

TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI.

(spēkā no 01.02.2017.)

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie noteikumi attiecas uz SIA „Inbank līzings” Tīmekļa vietnes lietošanu un ir saistoši jebkurai personai, kura jebkādā veidā to lieto.

1.2. Apmeklējot Tīmekļa vietni, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies un sapratis tās lietošanas noteikumus un apstiprina, ka piekrīt tiem un apņēmies tos ievērot.

1.3. SIA „Inbank līzings” ir tiesības pēc saviem ieskatiem un nebrīdinot, vienpusēji grozīt lietošanas noteikumus. Par lietošanas noteikumu grozījumiem tiks sniegta informācija Tīmekļa vietnē vismaz 1(vienu) mēnesi pirms to spēkā stāšanās, izņemot gadījumus, kad grozījumi nepieciešami normatīvo aktu prasību dēļ.

1.4. Šie noteikumi tiek tulkoti tikai ciešā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem. Jebkuri strīdi un nesaskaņas tiek atrisinātas saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām un LR normatīvo aktu noteiktā kārtībā.

2. LIETOTĀS DEFINĪCIJAS

Noteikumi Tīmekļa vietnes www.inbank.lv lietošanas noteikumi

Mēs/Inbank līzings SIA „Inbank līzings” reģ. Nr. 40103821436, adrese: Akmeņu iela 14, Rīga, LV-1048, Latvija , tālrunis 371 66 939 000, e-pasts: info@inbank.lv;

Jūs/Lietotājs fiziska vai juridiska persona, kura apmeklē mūsu Tīmekļa vietni.

Tīmekļa vietne Tīmekļa vietnes ar adresi www.inbank.lv, un www.cofi.lv un jebkuras to apakšvietnes, kā arī jebkuras aplikācijas, kuras ir radītas ar mūsu programmatūru.

3. ĪPAŠUMTIESĪBAS UN AUTORTIESĪBAS

3.1. Vietne pieder Inbank līzings. Inbank līzings pieder Tīmekļa vietnes īpašumtiesības un autortiesības, tostarp tiesības attiecībā uz vietnes dizainu, vietnē publicēto informāciju, preču zīmēm utt., ja vien Tīmekļa vietnē nav citādi noteikts.

3.2. Vietnē esošo datu, tekstu, logo, fotogrāfijas, jebkāda vizuālā un skaņas veidā esošās informācijas reproducēšana jebkādā veidā un formā ir atļauta tikai ar iepriekšēju Inbank līzings rakstisku piekrišanu. Tīmekļa vietnē esošos datus drīkst izmantot tikai nekomerciālos nolūkos. Augstākminēto materiālu un informācijas pārpublicēšanas gadījumā norāde uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

4. TĪMEKĻA VIETNĒ PUBLICĒTIE DATI UN INFORMĀCIJA.

4.1. Inbank līzings veic visus nepieciešamos un saprātīgos pasākumus un rīcību, lai Tīmekļa vietnē publicētā informācija būtu patiesa, precīza un tā būtu nākusi no uzticamiem avotiem. Inbank līzings neuzņemas atbildību par publicētās informācijas nepārtrauktu aktualizāciju, precizitāti un saprotamību, un Inbank līzings nav atbildīga par iespējamo kaitējumu, kas ir nodarīts vai varētu tikt nodarīts Lietotājam izmantojot Tīmekļa vietnē publicēto informāciju. Pirms publicētās informācijas izmantošanas lūdzam sazināties ar Inbank līzings.

4.2. Inbank līzings timekļa vietnē publicētie komentāri un viedokļi ir subjektīvs Inbank līzings viedoklis. Tīmekļa vietnē var tikt iekļauti arī trešo personu, arī lietotāju, komentāri un viedokļi. Inbank līzings neuzņemas atbildību par komentāru un viedokļu precizitāti, objektivitāti un saprotamību, kā arī par iespējamiem kaitējumiem lietotājiem vai trešajām personām.

4.3. Tīmekļa vietnē netiek publicēti padomi un konsultācijas investīcijām vai darījumiem. Lūdzam pirms pieņemt lēmumu par ieguldījumiem vai darījumiem, vienmēr konsultēties ar speciālistiem.

4.4. Tīmekļa vietne var saturēt saites vai atsauces uz trešo personu tīmekļa vietnēm, t.i. tīmekļa vietnēm, kas nav Inbank līzings vietnes. Inbank līzings neuzņemas atbildību par trešo personu tīmekļa vietnēm vai to saturu, kā arī par jebkādu produktu vai pakalpojumu, ko attiecīgo trešo personu vietnes piedāvā. Lietojot trešo personu vietnes atbildību par iespējamām sekām uzņemas Lietotājs.

5. MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI.

5.1. Tīmekļa vietne un tajā publicēto datu un informācijas lietošana nav paredzēta personām kuras ir pilsoņi, rezidenti vai pastāvīgie iedzīvotāji valstīs, kuru tiesību akti aizliedz lietot vai piekļūt Tīmekļa lapai. Tīmekļa lapas sniegtie pakalpojumi nav paredzēti personām kuras dzīvo vai atrodas jurisdikcijās, kur šādi pakalpojumi ir aizliegti ar normatīviem aktiem. Jebkurai personai, kurai Tīmekļa vietnes apmeklēšana, lietošana un tajā pieejamo pakalpojumu saņemšana ir aizliegta, ir nekavējoties jāpārtrauc lietot un jāatstāj Tīmekļa vietni. Jebkurš lietotājs Tīmekļa vietni lieto pēc savas iniciatīvas un uzņemoties visu iespējamo risku un atbildību.

6. PRASĪBAS LIETOTĀJIEM TĪMEKĻA VIETNĒ

6.1. Lietotājs ir atbildīgs par Tīmekļa vietnes lietošanas drošību. Lietotājs nodrošina savas iekārtas aizsardzību katras sakaru sesijas laikā, proti, izmantot drošu interneta pieslēgumu un atjaunotus, drošus un stabilus programmatūras risinājumus, ieskaitot operētājsistēmas, interneta pārlūku, anti-vīrusa un pret-ļaunatūras programmas

6.2. Inbank līzings veic visus racionālos un samērīgos pasākumus, lai Tīmekļa vietni varētu lietot izmantojot ar drošāko, labāko un stabilāko programmatūru, ieskaitot operētājsistēmas, interneta pārlūku, ID karšu programmatūru un citu trešo personu programmatūras risinājumus, kas ir programmatūras veidotāju oficiāli atbalstītas un nav vecāki par 2 (diviem) gadiem. Ja iespējams, Inbank līzings atbalsta arī vecākas stabilu un drošu programmatūru versiju lietošanu. Inbank līzings nav atbildīga par kaitējumu, kas varētu tikt nodarīts Lietotājam vai trešajām personām iekārtu vai programmatūras veidotāju risinājumu dēļ.

7. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

7.1. Inbank līzings neatbild par jebkādām izmaksām vai kaitējumiem, kas nodarīti Lietotājam saistībā ar Tīmekļa vietnes lietošanu un/vai apmeklēšanu, ja vien Tīmekļa vietnes Noteikumos vai LR normatīvajos aktos nav noteikts citādāk. Jebkurā šādā gadījumā Inbank līzings atbildība tiek noteikta mazākajā iespējamajā atbildības apmērā.

7.2. Tīmekļa vietnē var gadīties tehniska rakstura problēmas. Inbank līzings neatbild par Tīmekļa vietnes nepārtrauktu tehniski nevainojamu darbību. Inbank līzings neatbild par Lietotājam tehnisku problēmu dēļ nodarītu kaitējumu.

8. LIETOTĀJA IESTATĪJUMI UN SĪKDATNES

8.1. Tīmekļa vietne var saturēt sīkdatnes. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Lietotāja ērtāku piekļuvi Tīmekļa vietnei un piedāvātu labāku pakalpojumu, kā arī statistikas veidošanas un mārketinga nolūkos. Apmeklējot Tīmekļa vietni, Lietotājs garantē un apliecina, ka apstiprina un piekrīt noglabāt sīkdatnes savā ierīcē

8.2. Sīkdatnes var būt gan sesijas sīkdatnes, gan pastāvīgās. Sesijas sīkdatnes tiek saglabātas un izmantotas Lietotāja ierīcē tikai Tīmekļa vietnes izmantošanas sesijas laikā un pēc Interneta pārlūka un/vai Tīmekļa vietnes slēgšanas tiek izdzēstas. Sesijas sīkdatnes tiek izmantotas galvenokārt Lietotājam paredzēto Tīmekļa vietnes daļu ērtai izmantošanai. Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas Lietotāja iekārtā arī pēc Tīmekļa vietnes apmeklēšanas sesijas pabeigšanas uz nenoteiktu laiku vai uz laika periodu, kuru ir noteicis konkrētās sīkdatnes īpašnieks. Pastāvīgo sīkdatņu mērķis ir nodrošināt ērtāku Tīmekļa vietnes izmantošanu.

8.3. Lietotājs var bloķēt vai dzēst sīkdatnes savā interneta pārlūkprogrammā atteikt piekrišanu saglabāt to savā iekārtā. Sīkdatņu bloķēšana vai dzēšana var apgrūtināt vai padarīt neiespējamu Tīmekļa vietnes lietošanu un Inbank līzings neatbild ne par kādu Lietotājam šādā veidā radītu zaudējumu.

8.4. Ar Lietotāja atļauju Inbank līzings noskaidros Lietotāja ierīces ģeogrāfisko atrašanās vietu, tās stāvokli un citus datus. Iegūtos datus Inbank līzings lietos, lai piedāvātu labākus un ērtākus pakalpojumus, kā arī statistikas iegūšanas nolūkos. Inbank līzings iegūtos datus nenodos trešajām personām bez Lietotāja piekrišanas.

8.5. Inbank līzings ir tiesības izmantot trešo personu programatūru un risinājumus (tajā skaitā no trešo personu serveriem), lai labāk pasniegtu Tīmekļa vietni.

8.6. Inbank līzings ir tiesības apstrādāt (un nodot trešajām personām) ievērojot Latvijas Republikā noteiktos datu apstrādes principus un normas, visus datus par Lietotāja veikto Tīmekļa vietnes izmantošanu, lai varētu sniegt labākus pakalpojumus un iegūtu statistiku.